1. DEFINITIES

1. In deze algemene leveringsvoorwaarden betekent:

“Aanvullende Diensten”

Alle andere werkzaamheden of andere prestaties dan de Diensten die SUMMIT verricht;

“Adverteerder”

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SUMMIT een Overeenkomst heeft gesloten;

"Algemene Voorwaarden"

De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden Summit Netherlands B.V.;

“Advertentie”

De reclameboodschap(pen) conform het Product dat is gespecificeerd op de Inkooporder, met het doel promotie te maken rond de producten of diensten van een Adverteerder;

"AVG"

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;

"Diensten"

Het plaatsen van Advertenties op websites van Publishers zoals overeengekomen in de Overeenkomst;

"Intellectuele Eigendomsrechten"

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder begrepen octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, knowhow en rechten voortvloeiende uit de Handelsnaamwet;

"Inkooporder"

Het ondertekende formulier waarin de overeengekomen Dienst is vastgelegd en welke bij ondertekening een Overeenkomst tot stand brengt.

"SUMMIT"

De besloten vennootschap, Summit Netherlands B.V., statutair gevestigd aan Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74316664;

“Overeenkomst”

De overeenkomst tussen SUMMIT en Adverteerder, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

"Partij" en "Partijen"

SUMMIT en Adverteerder apart dan wel gezamenlijk;

“Periode”

De in de Inkooporder overeengekomen periode waarin de Advertentie op de overeengekomen wijze wordt getoond op een of meer Websites;

"Publisher"

Een samenwerkingspartner van SUMMIT met een Website waarop de Advertentie wordt getoond;

"Product"

De op de Inkooporder overeengekomen wijze en formaat waarop de Advertentie door SUMMIT aan het publiek wordt getoond, waarbij de Advertentie op de volgende wijzen kan worden getoond:
a) Run On Site (ROS): de Advertentie wordt getoond
op een overeengekomen Website;
b) Run Of Network (RON): de Advertentie wordt getoond op verschillende Websites binnen het netwerk van SUMMIT; en
c) Run Of Channel (ROC): de Advertentie wordt aan het publiek aangeboden via verschillende kanalen.

“Technische Specificaties”

De technische specificaties waaraan een Advertentie moet voldoen om te kunnen worden getoond op de Website(s), zoals aangeleverd door SUMMIT en welke van tijd tot tijd kunnen wijzigen;

“Vertrouwelijke Informatie”

Alle gegevens waarvan Partijen redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, waaronder in ieder geval: (a) de informatie valt die door één van de Partijen als vertrouwelijk is aangeduid; en (b) de prijsinformatie, werkwijze, methoden en technieken van SUMMIT, voor zover dit niet openbaar is gemaakt door SUMMIT; en

“Website”

De door Partijen overeengekomen websites van Publishers waarop de Diensten worden uitgevoerd.

2. Tenzij anders overeengekomen onder de Overeenkomst betekent:
a) “schriftelijk” ook elektronische communicatie via e-mail, internet;
b) een verwijzing naar een artikel, een verwijzing naar een artikel in de Algemene Voorwaarden; en
c) een datum of termijn met betrekking tot uitvoering van de Diensten, geen fatale termijn.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering van Diensten tussen SUMMIT en Adverteerder.

2.2.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. OFFERTES

3.1.

Alle offertes van SUMMIT zijn vrijblijvend, tenzij door SUMMIT schriftelijk anders is aangegeven.

3.2.

Adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SUMMIT verstrekte gegevens op basis waarvan SUMMIT haar aanbieding heeft gebaseerd.

4. ADVERTENTIE

4.1.
SUMMIT zal zich inspannen om gedurende de Periode de Diensten te leveren zoals gespecificeerd in de Inkooporder.
4.2.

Partijen zullen elkaar redelijke medewerking verlenen opdat Partijen kunnen voldoen aan hun verplichtingen onder de Overeenkomst.

4.3.

Om SUMMIT in staat te stellen haar Diensten te leveren, zal Adverteerder uiterlijk vijf (5) werkdagen voor Ingangsdatum de Advertentie aanleveren op e-mailadres [email protected] conform de Technische Specificaties.

4.4.

SUMMIT streeft ernaar om binnen zesendertig (36) uur na ontvangst van de Advertentie te testen of de door Adverteerder aangeleverde Advertentie voldoet aan de Technische Specificaties. Indien de aangeleverde Advertentie niet voldoet aan de Technische Specificatie zal SUMMIT Adverteerder daarvan op de hoogte stellen en, indien mogelijk, gelegenheid geven om de gebreken te herstellen. Echter, Adverteerder erkent en accepteert dat indien SUMMIT zesendertig (36) uur voor de ingangsdatum van de Periode geen Advertentie heeft ontvangen die voldoet aan de Technische Specificaties, SUMMIT haar Diensten mogelijk niet kan uitvoeren. In dat geval zullen Partijen de overeengekomen Periode aanpassen of een andere regeling overeenkomen. Indien het niet mogelijk is om de overeengekomen Periode aan te passen of een andere regeling overeen te komen, blijft Adverteerder de tussen Partijen overeengekomen vergoeding verschuldigd aan SUMMIT.

4.5.

De lay-out, het ontwerp en de inhoud van de Advertentie blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van Adverteerder. Adverteerder vrijwaart en stelt SUMMIT schadeloos voor aanspraken van derden met betrekking ter zake van alle schade die is geleden in verband met de lay-out, het ontwerp en de inhoud van de Advertentie.

4.6.

Het staat SUMMIT vrij om een Advertentie niet te tonen om voor haar moverende redenen. SUMMIT zal in elk geval geen Advertentie tonen die illegaal en/of onrechtmatig is of vanuit moreel of ethisch standpunt beledigend is. SUMMIT streeft ernaar om binnen zesendertig (36) uur na aanlevering van een Advertentie de Adverteerder ervan op de hoogte te stellen dat SUMMIT de Advertentie niet zal tonen. Indien Adverteerder niet tijdig een nieuwe Advertentie aanlevert conform artikel 4.3, blijft Adverteerder de tussen Partijen overeengekomen vergoeding verschuldigd aan SUMMIT, tenzij Partijen een andere regeling overeenkomen.

4.7.

Adverteerder erkent en accepteert dat op een Website ook advertenties van andere adverteerders kunnen worden getoond.

4.8.

SUMMIT streeft naar een redelijke beschikbaarheid van de Advertentie op de Website(s) gedurende de Periode. Echter, Adverteerder erkent en accepteert dat SUMMIT voor het tonen van Advertenties afhankelijk is van Publishers en dat beperkingen, gebreken en onderbrekingen zich kunnen voordoen en zijn geen tekortkoming. SUMMIT zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk haar Diensten te hervatten.

4.9.

SUMMIT is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verlenen van Aanvullende Diensten te voldoen en SUMMIT kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

5. VERGOEDING

5.1.

Adverteerder betaalt aan SUMMIT de op de Inkooporder overeengekomen vergoeding, waarbij de vergoeding aan de hand van, maar niet uitsluitend, één van de volgende in de Inkooporder gespecificeerde methodes wordt berekend conform de meetmethode van SUMMIT, waarvan de resultaten door SUMMIT aan Adverteerder periodiek worden gerapporteerd:
a) Cost per Mille (CPM): de prijs per 1.000 vertoningen van de Advertentie op de betreffende Website(s);
b) Cost per Click (CPC): de prijs per click op een onderdeel van de Advertentie gedurende de Periode;
c) Cost per Quote (CPQ): de prijs voor een premieberekening op een Website gedurende de Periode.
d) Fixed vergoeding: de vaste prijs voor een plaatsing van de Advertentie voor een overeengekomen Periode.

5.2.

Alle tussen Partijen overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle vergoedingen zijn in euro’s en de verschuldigde bedragen zullen in euro’s voldaan worden.

5.3.

Alle facturen zullen door de Adverteerder worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de Adverteerder binnen veertien dagen na factuurdatum het volledige factuurbedrag betalen.

5.4.

Indien de Adverteerder de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Adverteerder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

5.5.

Indien de Adverteerder na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SUMMIT de vordering uit handen geven, in welk geval de Adverteerder naast het alsdan verschuldigde totale bedrag vermeerderd met genoemde administratiekosten tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

5.6.

Adverteerder is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1.

De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht.

6.2.

Adverteerder geeft SUMMIT en de door haar ingeschakelde derden, het recht om de Intellectueel Eigendomsrechten op een Advertentie te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om de Diensten te leveren.

6.3.

Adverteerder vrijwaart en stelt SUMMIT schadeloos voor aanspraken van derden ter zake van een (gestelde) inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van die derden, daaronder begrepen indien de aanspraak veroorzaakt wordt door het tonen van de Advertentie door SUMMIT conform de Overeenkomst of anderzijds is veroorzaakt door het verlenen van de Diensten.

7. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1.

Adverteerder staat er voor in dat eventuele persoonsgegevens op Advertenties op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, getoond mogen worden door SUMMIT en Publisher(s) op de Website conform de Overeenkomst.

7.2.

Adverteerder mag niet zonder toestemming van SUMMIT persoonsgegevens in de zin van de AVG, verzamelen via een Advertentie of op andere wijze informatie opslaan op, of toegang verkrijgen tot informatie in, de randapparatuur van een gebruiker van de Website waarop de Advertentie wordt getoond. Voor zover SUMMIT toestemming geeft zal Adverteerder:
a) voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de AVG;
b) alleen technologieën gebruiken en partijen inschakelen die goedgekeurd conform het beleid van het IAB Transparency and Consent Framework;
c) tijdig en minimaal 40 dagen voor aanvang van de Periode alle informatie verstrekken aan SUMMIT die nodig is voor de Publisher om de websitegebruiker (i) conform artikel 13 en 14 van de AVG en de Telecommunicatiewet te informeren en, (ii) waar nodig, om toestemming te vragen.

7.3.

Adverteerder vrijwaart en stelt SUMMIT schadeloos voor aanspraken van derden ter zake van (i) alle schade; en (ii) aan SUMMIT opgelegde boetes door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de Adverteerder onder dit artikel 7, daaronder begrepen indien de aanspraak veroorzaakt wordt door het tonen van de Advertentie door SUMMIT conform de Overeenkomst of anderzijds is veroorzaakt door het verlenen van de Diensten.

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1.

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle Vertrouwelijke Informatie die zij van de andere Partij ontvangen, tenzij de eerste Partij:
d) schriftelijke toestemming van de andere Partij heeft gekregen om de betreffende informatie aan een derde te verstrekken; of
e) op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting, verplicht wordt informatie aan derden te verstrekken.

8.2.

Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

9. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

9.1.

De Overeenkomst komt tot stand op de datum waarop beide Partijen de Overeenkomst hebben getekend en eindigt automatisch na verloop van de Periode, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst.

9.2.

Indien Partijen de Overeenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en er geen opzegregeling in de Inkooporder is overeengekomen, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de laatste dag van elk kalenderjaar mits de Partij die de Overeenkomst opzegt een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht neemt.

9.3.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 9.2, kan elk der Partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen, indien:
a) de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend;
b) ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd; en/of
c) de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

9.4.

SUMMIT is bij beëindiging door Adverteerder nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

9.5.

Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst op grond van de wet te ontbinden. Indien Adverteerder op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die SUMMIT voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1.

SUMMIT is niet aansprakelijk voor handelingen van Publishers en voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.2.

In het geval SUMMIT aansprakelijk is, dan is de vergoedingsplicht van SUMMIT ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid - waaronder op grond van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad, een garantieverplichting of een vrijwaringsverplichting of anderszinsbeperkt tot een bedrag van niet meer dan twintig procent (20%) van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SUMMIT voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor SUMMIT is verzekerd.

10.3.

De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van SUMMIT, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 10, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van SUMMIT uit hoofde van deze Overeenkomst geheel onverlet.

10.4.

De in dit artikel 10 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SUMMIT.

11. OVERIGE

11.1.

Adverteerder garandeert dat zij het recht heeft en volledig is gemachtigd om de Overeenkomst te sluiten, de rechten die hierin voorkomen te verlenen, en haar verplichtingen hieronder volledig na te komen.

11.2.

SUMMIT is gerechtigd een derde in te schakelen voor de levering van Diensten.

11.3.

Adverteerder is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. SUMMIT is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

11.4.

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

11.5.

SUMMIT behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Iedere wijziging en het tijdstip van inwerkingtreding zullen aan Adverteerder worden medegedeeld. Daarmee worden de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht op de lopende Overeenkomst(en).

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1.

De Overeenkomsten tussen SUMMIT en Adverteerder worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2.

Alle geschillen tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief